адвокати варнаТрудово право

Правен съвет, консултации и анализ на трудово - правни въпроси на физически и юридически лица.

 

Изготвяне на трудови договори, граждански договори, длъжностни характеристики и вътрешни правилници.


Консултации при сключване на договори, тяхното изменение и прекратяване на трудови правоотношения.

 

Консултиране при наемане на български и чуждестранен персонал.

 

Процесуално представителство при възникване на трудови спорове: защита срещу неправомерно уволнение, обезщетения, дължими от работодателя на работника.

 

Правна консултация и провеждане на процедура по уволнение и налагане на дисциплинарно наказание.


Обезщетения при трудови злополуки по Кодекса на труда, възстановяване на работа.

 

Социално и здравно осигуряване.