адвокати варнаГражданско право

Процесуална защита при водене на гражданско- правни дела.


Процесуална защита при изпълнителни дела.


Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, нотариални покани, декларации, молби, възражения, жалби, искови молби, споразумения.

 

Изготвяне на всички видове договори: предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот, за дарение, за делба на имоти, за цесия, за продажба на МПС, за наем, за лизинг, за рента, за заем, за посредничество, за дистрибуция, за превоз, за строително-монтажни работи, както и тяхното изменение и допълнение с анекси към тях.

 

Принудително изпълнение чрез възбрана, запор върху движими вещи, банкови сметки, МПС, дялове на търговско предприятие, публична продан.