адвокати варнаПравни съвети

За какво да внимаваме когато сключваме трудов договор?

След като сте преминал множество интервюта, успял сте да спечелите доверието на бъдещия си работодател и сте готов да вложите цялата си енергия в новата работа, не забравяйте че трябва да прочетете трудовия договор преди да се впуснете в предизвикателството „нова работа“. Много често трудовият договор е подценяван от служителите и това води бъдещи недоразумения и разрив в отношенията.

Запознаването с трудовия договор в детайли и консултацията с адвокат относно тълкуването на неговите клаузи преди подписването му са задължителни условия за успешна кариера. Съгласно чл. 61, ал.1 КТ, „Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа“.

Нашите адвокати съветват да обърнете внимание на следните основни елемента на трудов-правното отношение:

Наименование на позицията и отговорностите

В нашата практика сме се сблъсквали с много несъответствия в името на позицията и описанието на длъжностната характеристика. Не е редно да кандидатствате за една позиция и да бъдете назначена на друга. Към всеки договор трябва да бъде приложена длъжностна характеристика, която ясно да описва обхвата на вашите задължения и какво точно се изисква от вас в работата Ви. Важно е да се знае, че работодателят не може да възлага роли и задължения на служителя, които не са включени в длъжностната му характеристика. Ако това се случи, служителят има пълно право да откаже изпълнението на задача, която е извън обхвата на длъжностната му характеристика.

Вида на трудовия договор

Според чл. 67 от КТ трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или да бъде срочен. Ако в договорът не се посочва срок, той се счита за сключен за неопределено време. Ако обаче договорът упоменава срок е важно да се знае какви ефекти носи този срок по отношение на прекратяването на договора и предизвестието, което всяка една от страните трябва да даде. За да защитят интересите си, работодателите сключват договори със срок на изпитване най-често от 6 месеца. След изтичането на този срок, договорът се трансформира в безсрочен.

Заплата, бонусна система и периодичност на плащането

Трудовият договор е единственият документ, който защитава Вашите права. Забравете за всички устни договорки и предварителна комуникация. Уверете се, че трудовият договор отразява пълно и изцяло договорените условия между  Вас и работодателя относно работната заплата и начина на формиране на бонуси. Договорките за осигуряване на минималната работна заплата и плащане на ръка е изрично да се казва, че са в ущърб на служителя и рискът се носи изцяло от него, без да разчита на защитата на закона.

Работно време и празници

Стандартната работна седмица е 5 дни с продължителност на работно време 40 часа. Когато договорът не регламентира друго се счита, че същия е сключен за нормална продължителност на работния ден и работната седмица. Глава 7 на Кодекса на труда „Работно време и почивки” описва видовете работно време и различните начини за отчитането му.

Размера на основния и удължения платен годишен отпуск

Според законодателството на Република България минималния размер на платения отпуск е 20 работни дни. Важно е да се знае, че правото за ползване на годишен отпуск възниква след 8 месечен трудов стаж.

Прекратяване на трудовия договор

Стандартния срок за прекратяване на трудов договор е 30 дни. Страните обаче имат право да договорят по-дълъг срок до 3 месеца и често това е една от най-подценяваните клаузи. Когато постъпват на нова работа, служителя рядко мислят за бъдещето и недоглеждат този срок, от своя страна това поражда затруднение при напускането на работа. В общия случай, служителят се задължава да информира работодателя чрез писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, ако такъв е предвиден в полза на работодателя.

За съжаление в практиката си сме се сблъсквали с недобросъвестни работодатели. Срещали сме се с различни видове неправомерни ограничения- като вменена финансова отговорност, постигане на непосилни резултати, добавяне на допълнителни клаузи в последния момент и др., които поставят служителя пред свършен факт. По тази причина, нашият съвет е да не четете „диагонално“ договора и да не се предоверявате на бъдещия си работодател. Една консултация с компетентен адвокат, може да Ви предпази от бъдещи разочарования и спадове в кариерата.